Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Vetria bvba

Art. 1: Toepassing

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle ons overgemaakte bestellingen.  De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling.

Art. 2: Orderopname en bevestiging van bestelling

Overeenkomstig de gebruiken binnen het beroep, worden bestellingen zowel telefonisch, via internet of via teletransmissie doorgegeven en maken zij, behoudens uitzonderlijke gevallen, steeds het voorwerp uit van een door de klant ondertekende bestelbon.  De bestelling is geldig zodra de klant de bestelling aan de BVBA Vetria schriftelijk of elektronisch heeft toegezonden of de bestelling succesvol heeft geplaatst op de website van de BVBA Vetria.  Bestellingen verbinden ons slechts nadat zij slechts schriftelijk werden aanvaard.  De aanbiedingen op onze website gelden zolang de voorraad strekt.  Alle bestellingen onder de 125 EUR netto worden verhoogd met 10 EUR transportkosten voor levering.

Art. 3: Leveringstermijnen

Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst, worden de producten geleverd binnen 30 dagen vanaf de bestelling.  Indien de voorraad niet voldoende is om uw bestelling volledig uit te voeren, wordt u hiervan binnen de 5 werkdagen per e-mail of per fax op de hoogte gebracht.  u krijgt dan de keuze om uw bestelling te annuleren.

Art. 4: Transport ingeval bestelling via transactionele site

Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst, worden onze goederen verzonden, zelfs indien de transportkosten te onzen laste vallen, op risico van de koper.

Art. 5: Verzaking

De klant heeft het recht om per e-mail of per fax binnen 7 werkdagen, vanaf de dag die volgt op de levering van het product, aan de overeenkomst te verzaken zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen.  De klant zal, op eigen kosten en eigen risico, het product binnen 7 werkdagen na ontvangst in zijn originele staat terugzenden naar de BVBA Vetria.  Desgevallend zal de BVBA Vetria de ontvangen betalingen binnen 30 dagen vanaf de verzaking terugbetalen.

De BVBA Vetria behoudt het recht om teruggezonden producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten wanneer het product door toedoen van de klant is beschadigd.  In dergelijk geval wordt de klant per e-mail of per fax op de hoogte gebracht.

Dit verzakingsrecht geldt niet voor goederen die op aanwijzing van de klant zijn vervaardigd of een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Art. 6: Klachten

Om geldig te zijn, dienen klachten per gemotiveerd en aangetekend schrijven gemeld te worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de geneesmiddelen.  De klant moet de aangevoerde gebreken of niet-conformiteit bewijzen en zal als vergoeding nooit meer kunnen claimen dan de koopprijs van het “gebrekkig artikel”.  Bij terechte klacht hebben wij de keuze u te vergoeden door terugbetaling van de koopprijs of door het vervangen van het “gebrekkig” artikel, dit alles zonder bijkomende schadevergoeding.

Art. 7: Betaling en eigendomsvoorbehoud

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de facturen netto contant betaalbaar, zonder korting noch kosten voor ons.  Elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met: een intrest van 1% per maand en met 15% – met een minimum van 125 EUR – als forfaitaire vergoeding voor onze buitenrechtelijke schade.

De eigendom van de verkochte goederen wordt overgedragen aan de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs.  Zolang er geen volledige betaling heeft plaatsgegrepen, blijven de goederen eigendom van de BVBA Vetria.  Tevens behouden wij ons het recht om op elk gegeven moment en zonder voorafgaande ingebrekestelling de leveringen te stoppen in geval van onbetaalde facturen.

Art. 8: Rechtsbevoegdheid

Het Belgisch recht is van toepassing op al onze verkopen.  Voor alle geschillen met betrekking to onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd.

Art. 9: Taal

De Nederlandse taal wordt als gebruikelijke handelstaal aanzien en heeft steeds voorrang op al onze teksten in andere talen of gebruikelijke vertalingen.